skip to Main Content

Zakonska obveznost za delodajalce

Delodajalci so z zakonom zavezani k zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev v vseh pogledih, povezanih z delom (Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11). Sem spada ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje delavcev ter prilagajanje dela posamezniku. Zakon delodajalcem tudi nalaga, da delavce obravnavajo enakopravno in prepoveduje diskriminacijo na podlagi starosti ali invalidnosti (Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16).

Vendar imajo dolžnost tudi zaposleni delavci in sicer:

  • morajo upoštevati navodila delodajalca za varen in zdravju neškodljiv način dela;
  • pravilno uporabljati opremo in pripomočke, ki jim jih zagotavlja delodajalec.
  • sodelovati z delodajalcem pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;
  • obvestiti delodajalca, če ugotovijo, da je neka aktivnost nevarna oz. zdravju škodljiva.
  • skrbeti, da opravljanje njihovih delovnih nalog ne ogroža drugih delavcev.

DELODAJALEC JE V SKLADU Z ZAKONOM DOLŽAN

zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu, in sicer mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnost in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi (5. člen);

izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, in sicer po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu (3. točka 17. člena);

sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev (25. člen).

načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu (6. člen);

zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu (32. člen);

načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu v izjavi o varnosti z oceno tveganja (27. točka 76. člena).

Zakon v 76. členu 27. točka določa, da je delodajalec, ki v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev in načina njenega izvajanja, kaznovan z globo od 2.000 do 40.000 evrov.

Čeprav je program zakonsko obvezen, pa je potrebno poudariti, da predstavlja vlaganje v zdravje eno najboljših naložb, ki se vam bo dolgoročno obrestovala tako na delovnem mestu, kot zasebno.

Pridobite program in certifikat Zdravju prijazna organizacija in s tem zakonsko skladnost!
Zdravju prijazna organizacija

Back To Top